Table 5: Objects and their colors
Characters to Select Fill Color to Apply
Erebus, Nyx, Gaia, Tartarus, and Eos Midnight
(Midnight)

Under Nyx:
Aether, Hemera, Moros, Apate, Dolos, Nemesis, The Hesperides, The Moirai, Oizys, Momus, Hypnos, Thanatos, Philotes, Geras, Eris, and Charon

Dark Gray
(Dark Gray)

Under Nyx:
Aergia, Thalassa, Aigle, Erytheia, Hesperethusa, Clotho, Lachesis, Atropos, The Oneiroi, and Eris’ children

Mid Gray
(Mid-Gray)

Under Nyx:
Telechines, Halia, Morpheus, Phobetor, and Phanatos

Blue Gray
(Blue Gray)
Reserved for use in Part 3 Light Blue Gray
(Light Blue Gray)

Under Cyclopes:
Brontes, Steropes, and Arges

Under The Hecatonchires:
Cottus, Briareos, and Gyges

Under The Ourea:
Aitna, Athos, Helikon, Kithairon, Nysos, Olympus 1, Olympus 2, Oreios, Parnes, and Tmolus

Sand
(Sand)
Reserved for use in Part 3 Cream
(Cream)

Under Uranus:
The Titans, Gigantes, The Erinyes, and The Meliae

Bronze
(Bronze)

Under Gigantes:
Alcyoneus, Porphyrion, Ephialtes, Eurytus, Clytius, Mimas, Enceladus, Pallas, Polybotes, Hippolytus, Gration, Agrius, and Thaos

Under The Erinyes:
Alecto, Magaera, and Tisiphone

Ochre
(Ochre)

Under Uranus:
Aphrodite

Brick
(Brick)

Under The Titans:
Oceanus, Tethys, Coeus, Phoebe, Hyperion, Theia, Cronus, Rhea, Themis, Mnemosyne, Iapetus, and Crius

Magenta
(Magenta)

Under Tethys:
Achelous, Acheron, Alpheus, Amaltheia, Amphitrite, Asia, Asopus, Callirrhoe, Calypso, Catillus, Cebren, Cephissus, Circe, Clymene, Clytia, Crinisus, Dione, Doris, Enipeus, Eurynome, Inachus, Lysithea, Meliboea, Metis, Nilus, The Oceanids, Peneus, Pleione, Potamoi, Rhode, Scamander, Styx, Telesto, and Tyche

Lavender
(Lavender)

Under Gaia:
Uranus, Cyclopes, The Hecatonchires, The Ourea, Pontus, and Typhon

Sea Blue
(Sea Blue)

Under Pontus:
Nereus, Thaumus, Phorcys, Ceto, and Eurybia

Sea Foam
(Sea Foam)

Under Ceto:
The Graeae, The Gorgon, and Echidna

Mossy Green
(Mossy Green)